tellehus

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektets omfang

Området består av 5 boligtomter med følgende utbygging:

Gnr. 50, bnr. 733 – Enebolig på et plan.

Gnr. 50, bnr. 734 – Enebolig på to plan.

Gnr. 50, bnr. 735 – Tomannsbolig.

Gnr. 50, bnr. 736 – Tomannsbolig.

Gnr. 50, bnr. 737 – Tomannsbolig. 

Aktører

Utbygger: B Telle Eigedom AS

Grunneier: B Telle Eigedom AS

Adresse/adkomst

Helletoppen, 5177 Bjørøyhamn. Fra Bergen kjører man mot Bjorøy og følger Bjorøyvegen til avkjørsel til venstre inn i Hellevegen. Prosjektet ligger ca 200 meter inn i Hellevegen, på høyre side.

VVA

Boligene vil bli tilknyttet privat avløp med utslipp til sjø og offentlig vann via private ledninger.

wifi top

TV/internett

Det legges til rette for fiber inn til boligen.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i felles velforening. Det vil bli tinglyst erklæring på alle eiendommene i feltet som beskriver dette. Boligene vil ha ansvar for å drifte og vedlikeholde fellesarealer, herunder vei, gatelys, lekeplasser og teknisk anlegg.

Artboard 7

Estimert overtagelse

Overtagelse spesifiseres ved kontraktsinngåelse. Det er estimert 12 mnd byggetid fra oppstart av trearbeider på det enkelte bygg.

Omkostninger

Dokumentavgift på tomteverdi, tinglysning av skjøte og eventuelle oppstartskostnader velforening/sameie.

bryanlow

Kommunale avgifter

Fastsatt av Øygarden kommune

Ligningsverdi

Fastsatt av Øygarden kommune

TEK

Boligene oppføres i samsvar med Byggteknisk forskrift (TEK17).

Midlertidig brukstillatelse/Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil foreligge ved innflytting.

Seksjonering

Tomannsboligene vil bli seksjonert i et eierseksjons-sameie. Den enkelte kjøper vil få eksklusiv rett til sin bolig, og en vedtektsfestet midlertidig bruksrett på inntil 30 år til utomhus areal, som vist på kart vedlagt kjøpskontrakt. Private utearealer kan måles opp og tillegges hver enkelt seksjon. Dette kan rekvireres fra Øygarden kommune og må gjøres av nye eiere av eiendommene etter at ferdigattest er gitt.

Fremtidig garasje

I situasjonsplan er det vist plass for fremtidig garasje. Dette er en anbefalt plassering og garasje er ikke en del av vår leveranse.

Utomhus generelt

Fellesområder og lekeplasser blir opparbeidet iht. krav i reguleringsplan og kommunale vedtak. Høydeforskjeller blir løst med skråninger og hvor dette ikke er mulig vil det bli satt opp murer. Det kan blir endringer på opparbeidelsen av utearealet ift tegning og illustrasjoner. Det opparbeides ingen hage eller beplantning på tomtene. Det tilrettelegges for gatelys med to lysmastfundament og trekkerør.

Reguleringsforhold

Gjeldende plan for området – Reguleringsplan for gnr. 50, deler av bnr. 3 m. fl., N. Bjorøyna m/endringer. Kjøper oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplan med bestemmelser.

Andre avtaler/tinglysninger

Boligen/eiendommen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende pliktig medlemskap i velforening, naboforhold, rettigheter til å legge vann, overvann, avløp og teknisk infrastruktur eller forhold pålagt av myndighetene. Alle nye brukere er pliktig deltaking i drift og vedlikehold av infrastrukturen.