tellehus

GENERELT

Byggherre / Utbygger

B Telle Eigedom AS

Prosjektets art og omfang

Boligfeltet Gåsemyr vil bestå av 15 moderne boliger. Første byggetrinn vil bestå av 1 frittstående enebolig, 4 eneboliger i kjede, 1 tomannsbolig og 8 leiligheter i 4-mannsbolig.  

Forretningsfører

Vestbo er valgt som forretningsfører for sameiet. 

Adresse

Adresse blir tildelt etter ferdigstillelse. 

Matrikkenr.:

GNR 41 BR.NR 17

Hus 1,2 og 3 vil bli etablert som et sameie hvor hver bolig vil få sitt eget seksjonsnummer. 

Hus 4-8 blir fradelt og får egne gnr og bnr.

Type eiendom

Eneboliger i rekke, enebolig, tomannsbolig og 4-mannsboliger. 

Tomt/ besskaffenhet

Uteområdet blir opparbeidet i henhold til utomhus-plan og leveransebeskrivelse.

Parkering

Eneboligen og rekkehusene har egen carport
samt parkering på egen tomt. Tomannsboligen og 4-mannsboligene får tildelt en parkeringsplass per bolig på felles parkeringsplass. Plassene vil bli merket med seksjonsnummer tilhørende hver bolig.

Energimerking

Foreløpig beregnet til oransje C.

Komm. tilknytning

Boligene vil bli tilknyttet privat vann- og avløpsnett fram til offentlig tilkobling.

Komm. avgifter

Ikke fastsatt, vil blir fastsatt av Sund kommune etter ferdigstillelse. Hver bolig blir fakturer direkte fra Sund kommune for denne kostnaden.

Ligningsverdi

Ligningsverdien fastsettes når boligen er ferdigstilt med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av statistisk sentralbyrå, og er ment å uttrykke en estimert markedsverdi per kvadratmeter.

Fremdrift

Estimert byggetid er 12 måneder etter igangsetting av betongarbeidet. Det er en forutsetting at igangsettingstillatelse blir gitt.

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil foreligge ved innflytting.

Diverse opplysninger / forbehold

Utbygger tar forbehold om offentlig godkjenning av prosjektet (igangsettingstillatelse) og tilstrekkelig salg. Dersom prosjektet ikke får igangsettingstillatelse, fristilles kjøper fra kontrakt og får tilbakebetalt forskudd ved kontrakt i sin helhet.

Det blir stiftet sameie for 4-mannsboligene og tomannsboligen. Utearealet er felles, men hver andel får bruksrett til sin til sin tildelte hage. Hagearealet er vist i egen hageplan. Sameiet er ikke stiftet på salgstidspunktet, utbygger tar forbehold om at sameiet blir godkjent.

Fellesutgifter for sameiet

«Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Stipulerte månedlige felleskostnader vil normalt utgjøre fra 15,- til 20 kr. pr. kvm. pr. mnd. I forbindelse med oppstart av sameiet vil det bli utarbeidet forslag til driftsbudsjett for sameiet hvor man legger til grunn at forretningsførsel, revisjon, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, drift av garasjeanlegg, serviceavtaler og vaktmester- tjenester (som brøyting) er inkludert. I tillegg kommer utgifter til kabel-TV/internett. Når sameiet er i drift vil endelig budsjett fastsettes på første ordinære sameiermøte. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner (eks. kabel-TV), eller etter forbruk».

Alle boligene i feltet må være med å drifte felles infrastruktur som vei, vann, avløp, brøyting, lekeplass, gatelys mm. Det blir tinglyst en erklæring på dette.

Det tas forbehold om endring i offentlige skatter og avgifter; herunder en eventuell økning av mva., tinglysingsgebyrer eller andre offentlige avgifter.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten foregående varsel.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i samme boligsameie jf. Eierseksjonsloven «paragraf» 22, tredje ledd. Alle interessenter anbefales å sette seg inn i alt salgsmateriell før kjøp av bolig.

Prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter og gir ikke nødvendigvis en eksakt framstilling av det ferdige prosjektet når det gjelder detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser.

Dokumentenes rangeringsordning

 1. Bindende kjøpsbekreftelse/kontrakt.
 2. Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser.
 3. Leveransebeskrivelse og Fakta om prosjekt.
 4. Utomhusplan.
 5. Tegninger/brosjyremateriell.

Dvs. Denne beskrivelse går foran tegninger/annet brosjyremateriell. Alle 3D tegninger og bilder i prospekt er av illustrativ karakter, og kan inneholde innredning og detaljer mm. som ikke inngår i avtalen og er derfor ikke å anse som kontrakts grunnlag. Alle interessenter anbefales å sette seg inn i alt salgsmateriell før kjøp av bolig.

Tillegg til kontrakt

Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtagelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig.

Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette gir selger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper. Dette forhold må også tas hensyn til ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.
Fristen for ferdigstillelse gir ikke kjøper rett til å utsette overtakelse, såfremt overtakelse og ferdigstillelse kan finne sted tidligere og kjøper blir varslet iht. avtalt frist i kjøpekontrakt.

Kontraktsbetingelser

Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er bestemmelsene i Bustadsoppføringslova - henholdsvis Avhendingslova – alt ettersom kjøpet er foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse.

Dersom kjøper overdrar sine rettigheter og plikter etter kjøpekontrakten før boligen er overtatt, er kjøper forpliktet overfor selger i henhold til kjøpekontrakten, inntil fullt oppgjør har funnet sted og boligen er overtatt. Straks overdragelse er avtalt skal kjøper gi selger skriftlig melding om over dragelsen med opplysninger om pris og andre vilkår, herunder avtale om overdragelse med vedlegg.

Utomhusanlegget/fellesdeler blir endelig fullført etter at siste bolig er tatt i bruk.

Generelle forutsetninger

Byggebeskrivelsen beskriver hvilken teknisk standard som inngår i leveransen og omfatter komplett leveranse opp til beskrevet kvalitet. Leveransen utføres i hht. Gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er beskrevet spesifikke bestemmelser i kontrakt, gjelder følgende:

 • Offentlige lover, forskrifter og standarder legges til grunn for krav til utførelse og materialbruk.
 • For øvrig gjelder Byggeforskriftene av 2017, TEK17, og NS 3420 med normale toleranse- klasser for overflater.

For elektriske anlegg gjelder NEK400-2012 og NS3931.

Byggherre betinger seg retten til å foreta mindre endringer i materialvalg og/eller løsninger på konstruksjoner e.l. som er nødvendig etter hvert som prosjektet detalj prosjekteres. Endringer som følge av nye offentlig rettslige krav, kan gi utbygger rett til å kreve prisøkning. Dersom byggherre er nødt til å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter byggherre å gi kjøper umiddelbar beskjed.

Offentlige forhold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan for Spilde-gnr.41 bnr.17 (nå 57) Planid: 20030003.
Det vil bli foretatt en reguleringsendring på eiendommen for å få tilkomst til de andre tomtene i feltet. Henviser til utomhusplan for oppgitt plassering av tomtene.

Leveransestandard fellesdeler og anlegg

Fellesanleggene defineres som alle arealer / installasjoner som ikke er del av seksjonens hoved- eller tilleggsdel.
- Utomhusanlegg
- Fellesanlegg med veger/plasser etc.
- Lekeplasser og fellesareal.

TV / Internet

Signalleverandør er ikke valgt enda, men det legges til rette for TV og Internetsignal inn i boligen.

Post og boss

Felles postkassestativ. Plassering må avklares.
Renovasjon i henhold til kommunale krav.

Innredninger

Kjøkken
Det leveres kjøkkeninnredning fra merke- leverandør med verdi på 50.000,- inkl. mva. (leveres uten hvitevarer).
Bad og WC-rom
Badene leveres med fliser på gulv og baderoms- plater på vegg. Det blir levert varme i gulv, hvitt baderomsmøbel og vegghengt toalett.
Garderobeskap
Det leveres slette hvite garderobeskap. Ett til hver sengeplass.

Tilleggs- / endringskontrakter

Det vil, etter nærmere fastsatte retningslinjer, bli anledning til bestilling av endringer og tilleggsleveranser. Det forutsettes at bestillinger foreligger i tide slik at endringene kan gjennomføres uten forsinkelser for prosjektet. Tidsfrister og muligheter for endringer vil bli orientert om senere.

Tilleggsbestillinger må leveres fra prosjektets leverandører for de respektive fag. Dersom ønsket endring i leilighet betinger tegner og/eller konsulent er minimums kostnad for hver av disse kr 3000,- inkl. mva.

Det vil bli etablert kundekontakt som skal veilede kjøperne i forbindelse med eventuelle endringer og ønsker/konsekvenser.
Det er ikke anledning til å trekke ut leveranser for å få disse utført av andre enn de leverandører som er kontrahert i prosjektet.
Tilvalg vil måtte skje skriftlig. Det må påregnes at tillegg/endringsarbeider forfaller til betaling før overtakelse.
Plantegninger i prospektet kan avvike fra prosjekterte tegninger. Be alltid selger om siste reviderte tegninger.

For kjøper vil det være mulig å gjøre følgende tilvalg

 1. Kjøkkenleveranse i samarbeid med kjøkkenleverandør.
 2. Endre gulv, innerdører, garderobeskap og utførelse av veggplater i samarbeid med utbygger.
 3. Tillegg i EL-installasjoner, som varme i gulv og spotter, i samarbeid med elektriker.
 4. Tilvalg av baderomsinnredning i samarbeid med rørlegger.
 5. Tilvalg av fliser på bad og gulv i samarbeid med fliselegger.