tellehus

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektets omfang

Det skal oppføres 32 enheter på gård- og bruksnummer 57/5 og 57/154 i Fjell kommune.

Prosjektet består av 6 tomannsboliger, 6 eneboliger i rekke og 14 eneboligtomter. Tomannsboligene og eneboligene i rekke selges som prosjekterte boliger.

Tomtene selges med byggeklausul fra B Telle Trearbeid AS.

Aktører

Utbygger: B Telle Eigedom AS

Selger eneboligtomter som fradeles fra gnr 57 bnr 5: Huldraspelet Eiendom AS

Selger eneboligtomter som fradeles fra gnr 57 bnr 154 - B Telle Eigedom AS

Selger prosjektboliger - B Telle Eigedom AS

Prosjektet bygges på Gnr 57 Bnr 5, 21 og 154. Det er forskjellige grunneiere, men alle salg administreres av B Telle Eigedom AS.

Adresse/adkomst

Nærmeste adresse er Huldraspelet. Fra Bergen kjører man mot Sotra. I rundkjøringen på Kolltveit tar man 2. avkjørsel inn på rv.555. Etter ca. 2,5 km, ved Fjell kirke, tar man av til høyre og fortsetter på Kleivanevegen. Etter ca 1 km tar man av til høyre på Huldraspelet.

VVA

Tomtene selges med VVA til tomtegrense. Prosjekterte boliger og tomter vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp via private ledninger.

wifi top

TV/internett

Det legges til rette for Internett og TV signal inn til boligen. Leverandør er ikke valgt.

Velforening/sameie

Det er pliktig medlemskap i felles velforening. Det blir inngått en tomteavtale med alle kjøpere som beskriver dette. Boligene vil ha ansvar for å drifte og vedlikeholde fellesarealer, herunder vei, gatelys, lekeplasser og teknisk anlegg /avløpsanlegg/-pumpestasjon.


Artboard 7

Fremdrift

Arbeidet med infrastruktur og opparbeidelse av vei i feltet er startet.  Grovplanering av tomter starter så snart vi har fått godkjenning av kommunen. 

Omkostninger

Omkostninger vil komme i tillegg til kjøpesum (se egen prisliste i boligvelger/tomtevelger). 

Omkostninger: Dokumentavgift av tomteverdi, tinglysning av skjøte/ pantobligasjoner, panteattest, eventuelle oppstartkostnader velforening/sameie.

Kommunale omkostninger ved tilknytning til VA og kostnader med byggestrøm (påkobling og forbruk) må påregnes.  

bryanlow

Kommunale avgifter

Fastsettes av Fjell kommune.

Ligningsverdi

Fastsettes av Fjell kommune.

TEK

Boligene oppføres i samsvar med Byggteknisk forskrift (TEK17), av 01.07.2017 med endringer av 11.06.2018.

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil foreligge ved innflytting.

Fradeling (tomer)

Tomtene vil bli søkt fradelt med eget gnr/bnr. Reguleringsplan viser bindende tomtegrenser for den enkelte tomt. Den nøyaktige størrelsen på tomten vil først framkomme av matrikkelbrevet, og tomtestørrelser oppgitt i salgsprosessen er derfor å regne som veiledende. Prosjektboliger kan bli seksjonert innenfor den enkelte tomt.

Annet

Dersom gnr 57 bnr 5 eller 21 skal anlegge landbruksvei / får regulert mere areal og dette kommer i konflikt med f_lekeplass 4 eller f_lekeplass 3, har gnr 57 bnr 5 eller 21 rett til å flytte hele eller deler av lekearealet. Gnr 57 bnr 5 eller 21 skal da opparbeide erstatningsareal i tilsvarende stand.

Dersom nærliggende eiendommer blir regulert og godkjent for bygging kan disse knyttes til infrastrukturen i dette feltet. Alle brukere av infrastrukturen må ta del i drift og vedlikehold. 

Alle nye brukere er pliktig deltaking i drift og vedlikehold av infrastrukturen. Rettigheter og plikter til angjeldende VVA skal være tilsvarende som for andre bo-enheter som er tilknyttet anlegget.