tellehus

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektets omfang

Prosjektert 4-mannsbolig, med carport og frittstående bodbygg.

Aktører

Byggherre, tiltakshaver: B Telle Eigedom AS

Arkitekt: Tysseland Arkitektur AS

Megler: Privatmegleren Vest AS

Adresse/adkomst

Løbergsalleen 19 A-D, 5073 Bergen

VVA

Boligene vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikkledninger. Tilkomst til eiendommen går via den kommunale veien, Løbergsalléen.

wifi top

TV/internett

Det legges til rette for internett og TV-signal inn til boligene. Leverandør er ikke valgt.

Velforening/sameie

Leilighetsbygget seksjoneres til et eierseksjonssameie.

Hver eier får tinglyst skjøte som sikrer eiendomsrett til sin seksjon med hoveddel (boligen) og tilleggsdel(er). Carporter og boder inngår i seksjoneringen og blir tilleggsdeler til den enkelte seksjon.

Øvrige uteområder utenfor de enkelte seksjoners begrensning vil inngå i sameiets fellesareal. 

Som seksjonseier i et eier seksjonssameie, vil kjøper få enerett til bruk av sin seksjons hoveddel og tilleggsdeler.

Det vil gjennom vedtekter sikres midlertidig bruksrett til tiltenkt privat del av fellesareal. Det vises til vedlagte foreløpige utomhusplan.

Det tas forbehold om annen organisering enn skissert over dersom vedtak i kommunen tilsier dette. Endelig organisering besluttes av utbygger.

Artboard 7

Fremdrift

Det er gitt rammetillatelse for prosjektet og igangsettingstillatelse for infrastruktur og planering av tomt. Grunnarbeidet er godt i gang.

Omkostninger

Se egen prisliste. Omkostninger: Dokumentavgift av tomteverdi, tinglysning av skjøte/pantobligasjoner, pantattest, eventuelle oppstartskostnader velforening/sameie.

bryanlow

Kommunale avgifter

Fastsettes av Bergen kommune.

Ligningsverdi

Fastsettes av Bergen kommune.

TEK

Boligene oppføres i samsvar med Byggteknisk forskrift (TEK17), av 01.07.2017 med endringer av 11.06.2018.

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil foreligge ved innflytting.