tellehus

FAKTA OM PROSJEKTET

Utbygger / selger

B Telle Eigedom AS
Tellnes Næringspark 1, 5357 Fjell
E-post: firmapost@telle.no
Tlf: 56 31 20 80

Artboard 24

Salgsansvarlig

Herman Fjell Sangolt
E-post: herman.sangolt@telle.no
Tlf: 900 52 650

Arkitekt

Prosjektet er utformet av Arkitekt Rolv Eide AS.

Adresse/eiendom

Maimyra, 5350 Brattholmen.

Matrikkel

Gnr 42 Bnr 171 Snr 1-71 i Øygarden Kommune.

Prosjektets omfang

Maimyra boligsameie består av et leilighetsbygg med 27 leiligheter og 44 rekkehus, totalt 71 boliger. Leilighetsbygget er på 3 etasjer med heis og tilhørende parkering i kjeller. Rekkehusene er fordelt på 7 delfelt (BKS1 – BKS7).

Areal

Rekkehus: fra cirka 82 m2 til 131 m2 BRA.
Leiligheter: fra cirka 50 m2 til 104 m2 BRA.

Alle oppgitte areal baserer seg utelukkende på arkitektens arealmålinger. Det tas forbehold om avvik, og eventuelle avvik gir ingen endring i kjøpesum. Viser ellers til prospektets tegningsmateriell.

Reguleringsforhold

Området er regulert til boliger. Detaljregulering for Maimyra, gnr. 42 bnr. 171 m. fl. – Brattholmen. Området er regulert til rekkehus / flermannsbustader og leilighetsbygg. Se vedlagte plankart og bestemmelser.

Adkomst

Fra Straume følger man skilting mot Brattholmen. Kjør videre rett frem i rundkjøringen ved Idrettsvegen ved Straume idrettspark / Sotra Arena, følg deretter veien rett frem, og ta så til høyre mot Brattholmen. Etter cirka 1 kilometer får man prosjektet på høyre side.

Fra Bergen sentrum tar man andre avkjørsel til venstre etter Sotrabroen mot skiltet Brattholmen. Følg veien videre rett frem og forbi Arefjordsvannet. Ta av til venstre mot Brattholmen. Etter cirka 1 kilometer får man prosjektet på høyre side.

Beliggenhet

Prosjektet har en sentral, attraktiv og meget barnevennlig beliggenhet på Brattholmen i Øygarden kommune. Fellesområdene vil bli opparbeidet med attraktive utearealer. Det er cirka 2-5 minutt gange til barneskole, bussholdeplass og nærbutikk. Til Sotra Kystby (Straume) er det en kort sykkelavstand eller kun få minutter i bil. Til Bergen sentrum bruker man cirka 15 minutter med bil.

Omkostninger

Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi. Se prisliste.
Tinglysning Skjøte: kr. 540,-
Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument (v/belåning): kr. 540,-
Startkapital sameie kr. 5.000,- per seksjon.

Utomhus/tomt

Eiet felles tomt på totalt cirka 22 399 m2. Tomten blir opparbeidet iht. gjeldende utomhusplan. Tomteområde merket BUT1 + BUT2 vil bli fradelt og eies av utbygger. Dersom kommunen ikke godkjenner fradelingen, vil dette området også være en del av sameiet.

Parkering

Leilighetene får en fast parkeringsplass i garasjeanlegg utenom leilighet 101, 102 og 105 som får en utvendig parkeringsplass.
Rekkehus får en fast parkeringsplass per boenhet enten på felles parkering eller i carport.

Alle tildelte parkeringsplasser / carporter får tilrettelagt trekkerør for fremtidig etablering av elbillader. Elbil lader kan kjøpes som tilvalg.

Utover tildelte parkeringsplasser vil det være en del gjesteparkeringer i feltet.

Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne. Ettersom det kan være etablert fremføring av trekkerør for elbillader og eventuelt montert lader, må den som overtar plassen dekke kostnaden med flytting.

Sameiet

Området er planlagt å bestå av ett sameie på totalt 71 enheter. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie etter eierseksjonsloven.

Det innbetales en oppstartskapital til sameiet på kr. 5000,- for hver seksjon. Oppstartskapital blir overført forretningsfører når sameiet er etablert og oppgjørsadvokat har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Beløpet er innskudds kapital til sameiet som ikke tilbakebetales. Oppstartskapital skal være fri egenkapital og dekker bl.a. gebyret til registrering av sameie i Brønnøysund.

Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet iht. lov om eierseksjoner, § 23.

Da sameiet har 71 seksjoner vil sameiet være regnskapspliktig og ha plikt om revisjon. Sameiet skal registreres i foretaksregisteret iht. lov om eierseksjoner, § 64 og § 65.

Det blir ved registrering innmeldt et styre bestående av representanter fra utbygger og eventuelt forretningsfører. Dette styret blir sittende frem til prosjektet er ferdigstilt. Så snart hele prosjektet er ferdig innflyttet, vil det bli avholdt et ekstraordinært årsmøte, hvor det velges nytt styre.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet og disse fås ved henvendelse til utbygger.

Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Fellesutgifter

Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Stipulerte månedlige felleskostnader vil variere mellom leiligheter og rekkehus og er stipulert til mellom kr 10,- til kr 20,- pr. kvm pr. mnd. Det vil bli utarbeidet et forslag til driftsbudsjett for sameiet hvor man legger til grunn at forretningsførsel, revisjon, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, serviceavtaler og vaktmestertjenester (som brøyting) er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette vil bli basert på erfaringstall fra tilsvarende sameier. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner eller etter bruk.

Forsikring

Frem til overtakelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtakelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av evt. særskilte påkostninger.

wifi top

Internett og tv

Det vil blir levert en kollektiv fiberleveranse som sameiet vil være forpliktet til å delta i. Den enkelte kan kjøpe seg opp på tv pakker og internett.

Energiattest

Byggene blir planlagt å oppfylle minimum rød C. Endelig energiattest vil foreligge ved innflytning.

Vei, vann og avløp

Boligene vil bli tilknyttet offentlig vann- og av­løpsnett via felles private stikkledninger.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei via private stikkveier.

bryanlow

Kommunale avgifter

Kjøper betaler selv kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og eventuelt feiing. Kommunale avgifter blir fakturert hver seksjon direkte fra det offentlige.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

De første boligen planlegges ferdigstilt i årsskiftet 2023/2024. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Det er estimert 12 måneder byggetid fra oppstart av trearbeid på det enkelte bygg. Det vil bli gitt en tidsfrist i kontrakt for oppstart i hvert delfelt. Prosjektets fremdrift styres av grunnarbeidet og at det er tilstrekkelig salg på det enkelte delfeltet.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Ferdigstillelse og overlevering av boligene til boligkjøperne vil skje trinnvis. Kjøper må være innforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Ettersom utbygger ferdigstiller boligene i ulike byggetrinn, må kjøpere som flytter inn påregne en periode med byggearbeider, støv og anleggsstøy. Inntil samtlige hus og uteområde er ferdigstilt, har utbygger rett til å ha anleggsmaskiner, utstyr o.l. stående på området.

Utbygger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Utbygger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova §11 er oppfylt.

Sikkerhet på byggeplass

Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra utbygger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt. Dette på grunn av utbyggers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.

bryanlow

Oppgjør

Oppgjøret blir foretatt av oppgjørsadvokat og kontrakter vil utformes i samsvar med bustadoppføringsloven og forutsetningene ved kjøpet.

Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen etter følgende betalingsplan: fullt oppgjør ved overtagelse.

Utbygger plikter å stille garanti overfor kjøper i henhold til bestemmelsene i buofl. § 12. Garanti etter buofl. § 12 skal stilles umiddelbart etter utbyggers aksept av kjøpers bud. Hvis utbygger har tatt forbehold skal garanti stilles straks etter at forbehold er oppfylt og under enhver omstendighet innen trearbeidet på det enkelte delfelt starter. Garantien skal gjelde frem til 5 år etter overtagelsen av eiendommen.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av utbygger. Videre forutsetter utbygger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men utbygger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til utbygger på Kr 50.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Tilvalg

Tilvalg utføres direkte med underleverandører. I forhold til listepriser vil det være et påslag på 15% avhengig av hva tilleggsbestillingen gjelder til utbygger. Dersom ønsket endring som betinger teknisk tegner og/eller konsulent er minimumskostnad for dette kr 5000,-. 

Endringer/uttrekk må vurderes av utbygger om er gjennomførbare. Uttrekk gir ikke alltid refusjon, og eventuell verdi på dette oppgis av utbygger.

Avhengig av prosjektets oppstart vil det bli en begrensning for når det avsluttes muligheter for tilvalg.

Det er ikke anledning til å trekke ut leveranser for å få disse utført av andre enn de leverandører som er kontrahert i prosjektet.

Tilvalg vil måtte skje skriftlig. Tillegg/endringsarbeid forfaller til betaling før overtakelse.

For kjøper vil det være mulighet å gjøre følgende tilvalg og endringer:

1) Kjøkkenleveranse i samarbeid med kjøkkenleverandør.

2) Garderobeleveranse i samarbeid med kjøkkenleverandør.

3) Innerdører og innvendige vridere i samarbeid med byggevareleverandør.

4) Parkett/laminat i samarbeid med byggevareleverandør.

5) Overflater i samarbeid med malerfirma.

7) Fliser i samarbeid med murerfirma

8) EL-installasjoner i samarbeid med elektriker.

9) Møblering og utstyr på våtrom i samarbeid med rørlegger.

10) Trapp i samarbeid med trappeleverandør.

11) Ildsted i samarbeid med peisleverandør.

12) Utomhus på rekkehusene i samarbeid med utbygger.

Oppgjør

Oppgjøret blir foretatt av oppgjørsadvokat og kontrakter vil utformes i samsvar med bustadoppføringsloven og forutsetningene ved kjøpet.

Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen etter følgende betalingsplan: fullt oppgjør ved overtagelse.

Utbygger plikter å stille garanti overfor kjøper i henhold til bestemmelsene i buofl. § 12. Garanti etter buofl. § 12 skal stilles umiddelbart etter utbyggers aksept av kjøpers bud. Hvis utbygger har tatt forbehold skal garanti stilles straks etter at forbehold er oppfylt og under enhver omstendighet innen trearbeidet på det enkelte delfelt starter. Garantien skal gjelde frem til 5 år etter overtagelsen av eiendommen.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av utbygger. Videre forutsetter utbygger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men utbygger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til utbygger på Kr 50.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Avtaler

Det vil bli tinglyst en tomteavtale/erklæring i forhold til drift og vedlikehold av vei, vann, avløp, overvann, mm.

Det kan bli tinglyst avtaler/erklæringer om at nærliggende eiendommer kan tilkoples det private vann og avløpsanlegget. Disse må på lik linje med andre brukere ta del i drift og vedlikehold.

Det kan bli tinglyst avtaler/erklæringer om at eksisterende vann og avløpsledninger som er på eiendommen.

Det kan bli tinglyst avtaler/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlige myndigheter.

Diverse opplysninger / forbehold

Partene samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon der denne avtale eller bustadoppføringslova krever skriftlighet.

Det tas forbehold om offentlige godkjenning (igangsetting) av prosjektet og tilstrekkelig salg. Med tilstrekkelig salg menes 50% solgt pr delfelt. Dersom prosjektet ikke blir godkjent, fristilles kjøperne fra kontrakt.

Prosjektet har et rekkefølgekrav om at det ikke kan bygges boliger før overvannledningen fra Maimyra og ut i sjø er oppgradert eller byttet ut. Utbygger har søkt dispensasjon på at dette rekkefølgekravet endres fra igangsetting til brukstillatelse. Det er inngått en avtale med Øygarden Kommune i forhold til at kommunen vil stå for bygging av ny overvannsledning. Overvannsledningen er estimert ferdig til 4. kvartal 2023. Det tas forbehold om at vi får godkjent dispensasjonen til å starte bygging av boliger før denne er ferdigstilt, og at overvannsledningen er ferdigstilt før overtakelse av boligene. En eventuell forsinkelse på overvannsledningen er ikke dagmulktbelagt ovenfor utbygger.

Eiendommen er ikke seksjonert på salgstidspunktet, utbygger tar forbehold om at seksjoneringen blir godkjent. Uteareal er felles, men hver andel i rekkehusene får en bruksrett til sin tildelte hage. Hagene er ikke målsatt. Bruksretten til hagearealet vil bli formalisert som en vedtektsfestet midlertidig (30 år) enerett til bruk av hagearealet.

Det tas forbehold om endring i offentlige skatter og avgifter; herunder en eventuell økning av mva., tinglysingsgebyrer eller andre offentlige avgifter.

Det tas forbehold om feil eller endringer i prospekt og prisliste. Utbygger kan uten varsel justere prospekt og priser. Uansett om prisforlangende for tilsvarende eiendom i tidsrommet etter kontraktsinngåelsen blir justert opp eller ned, kan ingen av partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg.

Vi tar forbehold om trykkfeil.

Dokumentenes rangeringsordning:

1. Bindende kjøpsbekreftelse.

2. Fakta om prosjekt, leveransebeskrivelse og romskjema

3. Tegninger/brosjyremateriell.

- dvs. denne beskrivelsen går foran tegninger og annet brosjyremateriell.

Alle 3D-tegninger og bilder i prospekt er av illustrativ karakter, og kan inneholde innredning og detaljer m.v. som ikke inngår i avtalen og er derfor ikke å anse som kontraktsgrunnlag. Plantegninger er ment som er illustrasjon, og mål kan avvike.

Tillegg til kontrakt

Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold, krig, Covid 19 o.l. gir utbygger en rett til å forlenge fristen for overtagelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig.

Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette gir utbygger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper.

Dette forhold må også tas hensyn til ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til utbygger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Fristen for ferdigstillelse gir ikke kjøper rett til å utsette overtakelse, såfremt overtakelse og ferdigstillelse kan finne sted tidligere og kjøper blir varslet iht. avtalt frist i kjøpekontrakt.

Kontraktsbestemmelser

Grunnlaget for kontrakt mellom utbygger og kjøper er bestemmelsene i Bustadsoppføringslova – henholdsvis Avhendingslova – alt ettersom kjøpet er foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse.

Dersom kjøper overdrar sine rettigheter og plikter etter kjøpekontrakten før boligen er overtatt, er kjøper forpliktet overfor utbygger i henhold til kjøpekontrakten, inntil fullt oppgjør har funnet sted og boligen er overtatt. Straks overdragelse er avtalt skal kjøper gi utbygger skriftlig melding om overdragelsen med opplysninger om pris og andre vilkår, herunder avtale om overdragelse med vedlegg. Utomhusanlegget/fellesdeler blir endelig fullført etter at siste bolig er tatt i bruk.

Generelle forutsetninger:

Leveransebeskrivelsen sier hvilken teknisk standard som inngår i leveransen og omfatter komplett leveranse opp til beskrevet kvalitet. Leveransen utføres iht. gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er beskrevet spesifikke bestemmelser i kontrakt, gjelder følgende:

• Offentlige lover, forskrifter og standarder legges til grunn for krav til utførelse og materialbruk.

• For øvrig gjelder Byggeforskriftene av 2017 (TEK17) og NS 3420 med normale toleranseklasser for overflater. For elektriske anlegg gjelder NEK400-2018.

Utbygger betinger seg retten til å foreta mindre endringer i materialvalg og/eller løsninger på konstruksjoner e.l. som er nødvendig etter hvert som prosjektet detaljprosjekteres. Det kan også være nødvendig under detaljprosjekteringen å gjøre endringer i situasjonsplan og plantegninger. Endringer som følge av nye offentlig rettslige krav, kan gi utbygger rett til å kreve prisøkning. Dersom utbygger er nødt til å gjennomføre vesentlige endringer utover forannevnte bestemmelser, plikter utbygger å gi kjøper umiddelbar beskjed.