tellehus

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektets omfang

Det skal oppføres 32 enheter på gård- og bruksnummer 57/5 og 57/154 i Øygarden kommune.

Prosjektet består av 6 tomannsboliger, 6 eneboliger i rekke og 14 eneboligtomter. Tomannsboligene og eneboligene i rekke selges som prosjekterte boliger.

Tomtene selges med byggeklausul fra B Telle Trearbeid AS.

Aktører

Utbygger: B Telle Eigedom AS

Selger eneboligtomter som fradeles fra gnr 57 bnr 5: Huldraspelet Eiendom AS

Selger eneboligtomter som fradeles fra gnr 57 bnr 154 - B Telle Eigedom AS

Selger prosjektboliger - B Telle Eigedom AS

Prosjektet bygges på Gnr 57 Bnr 5, 21 og 154. Det er forskjellige grunneiere, men alle salg administreres av B Telle Eigedom AS.

Adresse/adkomst

Nærmeste adresse er Huldraspelet. Fra Bergen kjører man mot Sotra. I rundkjøringen på Kolltveit tar man 2. avkjørsel inn på rv.555. Etter ca. 2,5 km, ved Fjell kirke, tar man av til høyre og fortsetter på Kleivanevegen. Etter ca 1 km tar man av til høyre på Huldraspelet.

VVA

Prosjekterte boliger og tomter vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp via private ledninger.

wifi top

TV/internett

Det legges til rette for Internett og TV signal inn til boligen. Leverandør er ikke valgt.

Velforening/sameie

Det er pliktig medlemskap i felles velforening. Det blir inngått en tomteavtale med alle kjøpere som beskriver dette. Boligene vil ha ansvar for å drifte og vedlikeholde fellesarealer, herunder vei, gatelys, lekeplasser og teknisk anlegg /avløpsanlegg/-pumpestasjon.


Artboard 7

Fremdrift

Vi har startet på første bolig og den skal stå ferdig 2. kvartal 2021. Vi starter bygging av BK 4 og BK 5 2. kvartal i 2020.

Omkostninger

Omkostninger vil komme i tillegg til kjøpesum (se egen prisliste i boligvelger). 

Omkostninger: Dokumentavgift av tomteverdi, tinglysning av skjøte/ pantobligasjoner, panteattest, eventuelle oppstartkostnader velforening/sameie.

bryanlow

Kommunale avgifter

Fastsettes av Øygarden kommune.

Ligningsverdi

Fastsettes av Øygarden kommune.

TEK

Boligene oppføres i samsvar med Byggteknisk forskrift (TEK17), av 01.07.2017 med endringer av 11.06.2018.

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil foreligge ved innflytting.

Fradeling (tomter)

Tomtene vil bli søkt fradelt med eget gnr/bnr. Reguleringsplan viser bindende tomtegrenser for den enkelte tomt. Den nøyaktige størrelsen på tomten vil først framkomme av matrikkelbrevet, og tomtestørrelser oppgitt i salgsprosessen er derfor å regne som veiledende. Tomannsboligene vil bli seksjonert i et eierseksjonssameie. Den enkelte kjøper vil få eksklusiv rett til sin bolig, og en vedtektsfestet midlertidig bruksrett på inntil 30 år til en kartfestet del av utomhusarealet.

Annet

Dersom gnr 57 bnr 5 eller 21 skal anlegge landbruksvei / får regulert mere areal og dette kommer i konflikt med f_lekeplass 4 eller f_lekeplass 3, har gnr 57 bnr 5 eller 21 rett til å flytte hele eller deler av lekearealet. Gnr 57 bnr 5 eller 21 skal da opparbeide erstatningsareal i tilsvarende stand.

Alle nye brukere er pliktig deltaking i drift og vedlikehold av infrastrukturen. Rettigheter og plikter til angjeldende VVA skal være tilsvarende som for andre bo-enheter som er tilknyttet anlegget.

Garasjene på BK-1 som vises på illustrasjonstegning er ikke en del av leveransen.