tellehus

UTOMHUS

Uteområdet

GENERELT:
Fellesområder og lekeplasser blir opparbeidet iht. krav i reguleringsplan og kommunale vedtak. Høydeforskjeller blir løst med skråninger og hvor dette ikke er mulig vil det bli satt opp murer.

Til tomtegrensen er det fremført vei, vannledning, avløpsledning, kabel for strøm og internett. Kjøper må akseptere at  hovedledningene for vann og avløp enkelte steder kan være plassert inne på tomtene, og at stikkledninger til andre tomter i noen tilfeller også kan krysse tomtene. Dette vil også gjelde veilys, kabler og skap til strøm og fiber. 

UTOMHUS PROSJEKT BOLIGER:
Veier og oppstillingsplasser blir asfaltert i henhold til utomhusplan. Det blir lagt grus 1 meter ut fra bygningskroppen. Når utomhusplanen er klar blir den en del av kontraktsdokumentene.

UTOMHUS ENEBOLIG-TOMTER:
Tomter med byggeklausul selges grovplanert med VVA og teknisk infrastruktur frem til tomtegrense. Høydeforskjell mellom tomter løses med skråning og/eller skjæringer. Tomtene planeres minimum 70 % av arealet og dette vil variere fra tomt til tomt. Tomtene selges med byggeklausul fra B Telle Trearbeid AS og det inngås egen avtale på selve boligen.

MERKING AV EIENDOM:
Eiendommen er fradelt og gitt matrikkelbrev med koordinater og gnr/bnr. Noen av grensepunktene kan være merket i terrenget. Eventuelle grensepunkter som ikke er merket må kunden selv besørge dersom de ønsker det. Oppmåling/stedfesting av grensepunkter bestilles hos Øygarden kommune.  

Parkering

Det blir parkering på egen tomt. I f_parkeringsp. 1, er det avsatt 4 p-plasser for BK 2 – 3, og 8 p-plasser er avsatt for gjesteparkering for hele feltet.

Det er kun eneboliger i rekke (BK-4 og 5) som har carport inkludert i leveransen.

Post og renovasjon

Det vil bli satt opp felles postkassestativ og avsatt plass for plassering av renovasjon ved tømming.

Reguleringforhold

Gjeldende plan for området - Reguleringsplan for Huldraspelet, Kleivane gnr 57/5, 21 m.fl. - M Fjell, plan-id : 1246_20070016, vedtatt 27.11.14. Området er regulert til eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Kjøper oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplan med bestemmelser.

Tilgrensende plan : 1246 20160009 - Hjortefaret/Ulveseth. Gnr. 57 bnr. 1 m.fl. Midtre Fjell, regulerer for utbygging av frittliggende småhus og rekkehus/kjedehus.