tellehus

DIVERSE / FORBEHOLD

Byggeledelse

Dersom kjøper engasjerer sideentreprenør(er), inngår ikke byggeledelse av disse i vår leveranse og arbeid må vente til huset er overlevert. Slike arbeider kan være, bygging av garasje, terrasser, garderober og lignende. Det er ikke mulig å engasjere sideentreprenør(er) for arbeid som må være utført før overtakelse.

FDV

Ved overtakelse av boligen så vil FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon være tilgjengelig. Kjøper må sette seg inn i denne og etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som der angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge produkters levetid. Reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref. FDV dokumentasjonen, vil normalt bli avvist. Dette gjelder også eventuelle forekomster av heksesot. 

Kjøling av boligen

For å ha et lavest mulig elektrisk energibruk til kjøling av deres bolig i perioder med mye sol og høy utetemperatur, er det lagt til grunn at boligen gjennomluftes med gjennomtrekk gjennom åpne vinduer/dører.

Heksesot

Heksesot har en sammensatte årsaker, hvor både bruken av boligen og andre forhold kan spille inn. Boligens FDV dokumentasjon gir mer informasjon angående dette. God ventilasjon i boligens to første driftsår er et viktig bidrag for å unngå dette. Forekomst av heksesot er ikke grunnlag for reklamasjon.

Skjeggkre

Skjeggkre er et insekt som har fått rask utbredelse etter at dette ble allment kjent i Norge i 2014. Det er ikke påvist noen helseskadelige eller bygningsmessige skader av skjeggkre. Skjeggkre vil sjelden komme inn i boligen sammen med bygningsmaterialer, derimot vil dette ofte komme inn ved pappemballasje eller via vesker, klær mv. Selger kan ikke garantere at det ikke kan finnes skjeggkre i boligen ved overlevering. Det samme gjelder andre insekter som perlekre, sølvkre etc.

Forbehold

Det tas forbehold om offentlig godkjenning av boligene. Dersom prosjektet ikke blir godkjent, fristilles kjøperne fra kontrakt.

Det tas forbehold om å endre priser og betingelser for usolgte tomter og boliger.

Alle 3D-tegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter, og kan inneholde innredning og detaljer mv. som ikke inngår i avtalen og er derfor ikke å anse som kontraktens grunnlag.

Tekniske anlegg og føringsveier for ventilasjon/vann/avløp fremgår ikke alltid av salgstegning, og noe innkassing eller nedsenking av tak må påregnes. 

I nye bygg kan man oppleve dugg på utsiden av vindu. Dette er normalt og er faktisk et kvalitetstegn, da det er lite varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset.

Vi forbeholder oss retten til endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer pris, kvalitet og rominndeling. 

Innkassing, nedsenking av tak og synlige dragere må påregnes. 

Terrasser med altankassetter er ikke 100% tett.

Impregnert materiale leveres ubehandlet. F.eks. vannbord, søyler, bjelker mm. Det kan også være noen partier på boligen som leveres med ubehandlet kledning. 

Uttørking av byggfuktighet gir noe krymp i bygningskroppen. Trebaserte plateprodukter vil også kunne krympe noe, og oppsprekking av plateskjøter og hjørner er en naturlig konsekvens av uttørkingen. Dette må påregnes og er ikke en reklamasjonssak. 

Tjenester/produkter som ikke er beskrevet i dette dokument leveres ikke. Blant annet: Hvitevarer, motor til sentralstøvsuger, garderobe i gang, garderobeskap, skyvedørsgarderober, møbler, utvendig hage- og beplantningsarbeider, søppelstativ, klesstativ, markiser. 

Vi tar forbehold om skrivefeil.

Toleranse

Utførelsen leveres i henhold til toleranser som normalkrav i NS 3420 Del 1. Toleransekravene gjelder på overtakelsestidspunktet og for ubelastede konstruksjoner.  

Planhetstoleranse           

 • Parkett og fliser - B                                       
 • Innvendig kledning -C                                                              
 • Himling - C                                      
 • Utvendig fasader og yttertak – D

Retningstoleranse           

 • Himling - C                                      
 • Innervegger – C                              
 • Utvendige fasader og yttertak – D

Sprangtoleranse              

 • Himling - C                                      
 • Innervegger - C                              

Dokumentenes rangeringsordning

 • Bindende kjøpsbekreftelse
 • Kontrakt
  Endringsskjema
 • Leveransebeskrivelse
 • Romskjema
  Kjøpsbetingelser
  Tegninger
 • Prospekt
 • Brosjyremateriell 

Tilvalg

Tilvalg nevnt i leveransebeskrivelsen, presenteres med priser og utvalg i møte med utbygger eller ansvarlige fag. Eventuelle tilvalg/endringer vil bli presenter av utbygger og det vil bli gitt frister for tilvalg/endringer.

Utbygger må vurdere om endringer/uttrekk er gjennomførbare. Uttrekk gir ikke alltid refusjon, og eventuell verdi på dette oppgis av utbygger.  

Tilleggsbestillinger leveres fra prosjektets leverandører for de respektive fag. I forhold til listepriser vil det være et påslag på 15% avhengig av hva tilleggsbestillingen gjelder. Dersom ønsket endring som betinger teknisk tegner og/eller konsulent er minimumskostnad for dette kr 3000,-

Avhengig av prosjektets oppstart vil det bli en begrensning for når det ikke lenger er muligheter for tilvalg/endringer. Plantegning og særskilt plassering av anlegg for vann, avløp og ventilasjon er det første som låses i prosjekteringsfasen.

Tilvalg fra underleverandører kan bli indeksregulert fra tilvalgsavtale og frem til overtagelse (avhengig av underleverandør).

Garantier og forsikring


Som sikkerhet for at vi skal overholde våre forpliktelser stiller Leverandøren sikkerhet fra bank eller annen finansieringsinstitusjon i henhold til gjeldende lovverk og avtaledokument. Tiltakshaver/kjøper stiller sikkerhet/dokumentasjon i henhold til avtaledokument.

 

I leveransen inngår forsikring i byggeperioden. Forsikringen gjelder fram til overtakelsesforretning. Etter overtakelsesforretningen besørges og bekostes nødvendige forsikringer av Tiltakshaver/kjøper. Dersom Tiltakshaver/kjøper engasjerer sideentreprenør(er), inngår ikke forsikring av disse i Leverandørens leveranse dersom dette ikke er skriftlig avtalt.

 

Dersom Tiltakshaver/kjøper etter overtagelse, selv eller ved hjelp av andre, foretar installasjoner som innebærer hulltaking i vind- og/eller dampsperresjiktet, vil Leverandørens ansvar med hensyn til tetthet og andre følgeskader bortfalle.